غدیر تاریخی باید الگو و درس عبرتی برای غدیرهای تمام زمان‌های پس از آن تا دامنۀ قیامت باشد.

 

 

حقیقت غدیر چیزی جز تقدم افضل بر مفضول در همۀ امور آن‌هم در هر عصر و نسلی نیست.

آنان که دغدغۀ یاد و نام غدیر را دارند باید بدانند که غدیر تاریخی باید الگو و درس عبرتی برای غدیرهای تمام زمان‌های پس از آن تا دامنۀ قیامت باشد، نه وسیله‌ای برای تحریک احساسات مذهبی افرادی علیه طرفداران مذهبی دیگر!

آنان که حماسۀ غدیر را منحصر به غدیر حدود 15 قرن قبل می‌کنند و غافل از فلسفۀ آن، تن به حاکمیت سیستم‌هایی می‌دهند که شایستگان را دربند ناشایستگان می‌سازد و هیچ اعتراضی هم از خود به زبان یا عمل اظهار نمی‌کنند قطعاً در مسیر همان جریانی قرار می‌گیرند که علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را علی‌رغم شایستگی‌هایش به انزوا کشاند، هرچند امروزه خود را در سخن پیرو ولایت آن‌حضرت نشان بدهند!

در حالی که مدعی واقعی ولایت علی(ع) هرگز تسلط فرومایگان را بر شایستگان تأیید و امضا نمی‌کند.

بنابراین، غدیر تنها یک واقعۀ گذشته نیست که به بایگانی تاریخ سپرده شود تا در سالگردش شوری برپا سازند ولی بر انواع شرهای زمان خود چشم فرو پوشند و دمی برنیارند و تنها به تقدیس علی(ع) پردازند و او را تا حد پرستش بستایند ولی خود در عمل همان باشند که بی‌تفاوت‌های عصر علی(ع) بودند که راه عافیت‌طلبی درپیش گرفتند و چرخۀ زندگی خویش را به دست جریانی سپردند که ندای حق‌طلبی علی(ع) را نادیده انگاشت!

استاد محمدعلی کوشا