کمترین فایدۀ بحث‌های گروهی در فضای مجازی این است که ما می‌توانیم بهتر و نیکوتر زبان نسل جدید را بفهمیم.

 

 

اگر بناست که حقیقتی با دلیل و برهان همراه باشد باید به نظرهای گوناگون توجه شود و با قوت استدلال، هر موضوع مورد بحثی، مقبول یا مردود شناخته شود.

بنابراین امروزه به برکت فضای مجازی زمینۀ اظهارنظرهای گوناگون فراهم شده است، در نتیجه در چنین فضایی است که:

اولاً با نظریات گوناگون آشنا می‌شویم.

ثانیاً درنتیجۀ بگومگوها، بر شرح‌صدرمان افزوده می‌شود.

ثالثاً با چالش‌های نوین نیز آشنا می‌شویم.

رابعاً اندک اندک روحیۀ دموکراسی‌خواهی در ما قوت پیدا می‌کند.

خامساً پس از نتیجه‌گیری‌های عالمانه چه بسا شماری از ذهنیت‌هایی که آن‌ها را حقیقت محض می‌دانستیم پس از رودررویی با براهین جدید متحول شوند و نگاه جدیدی پیدا کنیم.

کمترین فایدۀ بحث‌های گروهی در فضای مجازی این است که ما می‌توانیم بهتر و نیکوتر زبان نسل جدید را بفهمیم.

ذوب شدن یخ‌های تعصب و قشری‌گری و توسعۀ بینش و رهیافت و نقبی به سوی آزاداندیشی را امروزه باید از طریق بحث‌های گوناگون در فضای مجازی شاهد باشیم.

استاد محمدعلی کوشا