ملاک در انتخاب وزیران باید حسن سابقۀ کاری، دوری از انواع نفاق و پایبند بودن عملی به ارزش‌های انسانی و شایستگی در انجام وظیفه باشد.

 

ملاک اصلی در انتخاب وزیران باید شایسته‌سالاری باشد، نه صرفاً وابستگی جناحی و بیت امام بودن و امثال آن. گویی ما عادت کرده‌ایم که کسانی که سال‌ها بر مسند قدرت بوده‌اند همچنان تا زمان لب گور رفتنشان هم بر همان مسند جای دهیم!

نه چپ ملاک است و نه راست، نه یون ملاک است و نه یت!

ملاک باید حسن سابقۀ کاری، دوری از انواع نفاق (عقیدتی، اخلاقی و عملی) و پایبند بودن عملی به ارزش‌های انسانی و شایستگی در انجام وظیفه باشد، حال عنوان چپی داشته باشد یا راستی، یتی باشد یا یونی، در بیت فلان باشد یا بهمان! زن باشد یا مرد!

جای شگفتی است که رئیس جمهوری که قانون او را موظف به انتخاب وزیرانش دانسته خود را پر کاهی در دست این و آن قرار دهد و صرفاً سنتی پایه‌گذاری کند که گویی دیگران باید کابینه‌اش را بچینند! یا برخلاف روح قانون وزیران را با سهمیه‌بندی جناحی روی کار آورد! یا گوشه چشمش به اشارۀ این و آن باشد!

با این حال و هوایی که در پیش است، بازندۀ اصلی همان اکثریتی هستند که شهامت حضور خود را در پای صندوق‌های رأی به منصۀ ظهور رساندند!

استاد محمدعلی کوشا