جبر اجتماعی در آینده، هر اصول‌گرایی را به سوی منطق اصلاحات سوق خواهد داد.

 

 

جبر اجتماعی در آینده، هر اصول‌گرایی را به سوی منطق اصلاحات سوق خواهد داد.

نسل کنونی خواه‌ناخواه شیوۀ اصلاح را بر هرگونه تندروی ترجیح خواهند داد.

سردمداران امور نیز نمی‌توانند مانع خواسته‌های نسلی شوند که تجربیات پدران خویش را نیک نگریسته و دریافته‌اند و به بی‌حاصلی کار آنان در بسیاری از وعده‌ها و ادعاها هم به درستی پی برده‌اند.

جای بسی شگفتی است که برخی ناآگاهانه و ناشناخته از سازوکار خواسته‌های این نسل، آنان را گوش به فرمان بی‌چون چرا و یا ابزار صعود خویش به هر قیمتی می‌پندارند! در حالی که چرخ زمان و آب رفته هرگز به واپسین خویش بر‌نمی گردد!

کوتاه سخن اینکه با شیوه‌های ایستا هرگز نمی‌توان نسل آگاه جدید پویا را مدیریت کرد و این پویایی هم تنها از کانال صلح و اصلاح، راه استوار خود را به سوی مقصد مطلوب خواهد پیمود نه راهی دیگر!

استاد محمدعلی کوشا