جبر اجتماعی در آینده، هر اصول‌گرایی را به سوی منطق اصلاحات سوق خواهد داد.