خدای مردمان، آنان را به سوی آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم دعوت کرده است. آیا وقت آن فرا نرسیده تا به خدا و رسول برگردیم؟!

 

خدای ما یکی، پیغمبر ما یکی، قبلۀ ما یکی، کتاب آسمانی ما یکی، کلیت اعتقادات ما به مبدأ و معاد یکی، کلیت عبادات ما یکی، کلیت مطلوب اخلاقیات ما یکی، کلیت شریعت و احکام دینی ما یکی! اما باز هم با بودن همین کلیات مشترک، جنگ شیعه و سنی و مجادلات تند بی‌ربط راه انداخته‌ایم و هنوز هم وِل کن آن نیستیم!

آخر مردمی که 99.9% در دین و مذهب تابع وراثت و محیط و تربیت بوده و هستند! هر یک از این عالمان سنی‌ستیز یا شیعه‌ستیز اگر در موقعیت دیگری بودند همان کاری می‌کردند که دارند می‌کنند! دیگر این‌همه جبهه‌گیری‌های بی‌ثمر تا کی استمرار یابد؟!

تعداد افرادی که با تحقیق و مطالعۀ مستقل خویش، دین و مذهبی را برگزیده باشند از میلیون‌ها نفر به تعداد انگشتان یک دست هم بیشتر نیست!

حالا با این وصف، خالق و خدای مردمان، آنان را به سوی آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم دعوت کرده است ولی متأسفانه باز هر یک بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی تقلیدی آن‌هم با توجه به دیوارهای محصور مذهب خویش بدان می‌نگرند! و هر یک تنها خود را محق می‌داند و برداشت و فهم دیگری را باطل می‌شمارد! آیا وقت آن فرا نرسیده تا به خدا و رسول برگردیم؟!

استاد محمدعلی کوشا