«تقلید» در لغت به معنی قلاده برگردن حیوان نهادن و کشیدن او به هرجا که بخواهید، است!!!