لباس پیامبر(ص)، لباس عربی مردم زمان خودش بوده است، نه عمامۀ شش متری و لباده و قبا و عبای دراز دامن طرح امروزین!

 

پیامبر اکرم(ص) هرگز چنین لباسی که ما آخوندها می‌پوشیم نپوشیده است.

لباس پیامبر(ص)، لباس عربی مردم زمان خودش بوده است، نه عمامۀ شش متری و لباده و قبا و عبای دراز دامن طرح امروزین!

پیامبر(ص) و علی(ع) و آل‌طاهرینش(ع) ساده‌ترین لباس معمولی عامۀ مردم زمان‌شان را می‌پوشیدند تا جایی که تازه‌وارد سؤال می‌کرد پیامبر(ص) کدام‌یک از شماست؟!

و با همان لباس هم می‌جنگیدند و راه می‌رفتند و تجارت می‌نمودند!

اصلاً لباس ما هیچ شباهتی به لباس پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و صحابۀ آنان ندارد.

این لباس ترکیبی از لباس احبار و رهبان و صوفی‌های ابوالپشمک دوران تصوف و لباس گوشه‌گیری و انزوای صوفیان است، نه لباس مردمان معمولی یا لباس پیکارگران و مبارزان با گروه‌های مهاجم!

کافی است وقتی لباس آخوندی بر تن دارید دستان مبارک شما را از پشت ببندند و مجبورتان سازند که با این عبا و قبای صوفیانه چند پله را درنوردید! که در همان یکی دو پلۀ نخست، لب و لوچه و پیشانی مبارک، مماس بر تیزی پله می‌شود و دمار از روزگارتان درخواهد آمد!

لطفاً در لباس پیامبر(ص) و علی(ع) وآلش(ع) اندکی بیشتر تأمل بفرمایید تا بدانید که ما نه تنها وارث آنان در لباس نیستیم بلکه لباس ما ترکیبی از لباس اشراف ایرانیان قبل از اسلام و لباس صوفیان فراری از ستم و جور حاکمان و همچنین تا حدودی همان لباس راهبان و احبار بعد از اسلام است.

استاد محمدعلی کوشا