بر باغ ما ببار، بر باغ ما که خندهٔ خاکستر است و خون، باغ درخت مردان، این باغ باژگون.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، بخشی از شعر نو «بر باغ ما ببار» از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) در ادامه آمده است که بیانگر وضعیت امروز جامعۀ ماست.

 

بر باغ ما ببار

بر باغ ما که خندهٔ خاکستر است و خون

باغ درخت مردان

این باغ باژگون

 

ما در میان زخم و شب و شعله زیستیم

در تور تشنگی و تباهی

با نظم واژه‌های پریشان گریستیم

 

عصر دروغ‌های مقدس

عصری که مرغ صاعقه را نیز

می‌خواهند

در قاب و در قفس

 

بر باغ ما ببار

بر داغ ما ببار