سیدمصطفی حسینی طباطبایی بر آخرین سخن عبدالکریم سروش تحت عنوان «زبان رؤیا زبان حال» انتقاداتی کرده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، سیدمصطفی حسینی طباطبایی بر آخرین سخن عبدالکریم سروش تحت عنوان «زبان رؤیا زبان حال» نقدی کرده است که در ادامه فیلم‌های آن در سه قسمت قابل دریافت است.

نقد زبان حال زبان رؤیا ـ قسمت اول (دریافت)

نقد زبان حال زبان رؤیا ـ قسمت دوم (دریافت)

نقد زبان حال زبان رؤیا ـ قسمت سوم (دریافت)